Skip to main content

An official website of the United States government

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

CBP and ICE Statement Regarding Hurricane Harvey - Vietnamese

Release Date
Fri, 08/25/2017

Thông điệp của CBP, ICE về Bão lốc Harvey

Cơn bão lốc Harvey đang tiến tới Hoa Kỳ và Thống đốc Texas đã tuyên bố tình trạng thảm họa ở 30 quận hạt của tiểu bang Texas. Đồng thời, Thống đốc Louisiana cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở tiểu bang mình. Trước tình trạng bão lốc Harvey đang tiến tới, mối ưu tiên hàng đầu của Sở Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE) và Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ (U. S. Customs and Border Protection, CBP) là đẩy mạnh công tác cứu hộ và duy trì mạng sống, sơ tán người dân an toàn ra khỏi vùng bị ảnh hưởng, giữ gìn an ninh công cộng, ngăn chặn mất mát tài sản trong phạm vi có thể và khôi phục khu vực lại nhanh chóng. Tất cả mọi người nằm trên đường di chuyển của bão cần làm theo chỉ dẫn của các viên chức tại địa phương và lưu ý nghe các lời cảnh báo trong lúc cơn bão nguy hiểm này đang tiến tới.

Các bộ phận thi hành luật pháp của Bộ An ninh Nội địa sẽ chuẩn bị để sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai cần được giúp đỡ. Trong trường hợp sơ tán hoặc phải đối phó với thiên tai, chúng tôi cam kết chắc chắn có thể hỗ trợ các cơ quan thẩm quyền địa phương một cách nhanh chóng, an toàn và hiệu quả. Các hoạt động thực thi cưỡng chế thông thường về di trú thuộc dạng không hình sự sẽ không được tiến hành tại những nơi sơ tán hoặc tại các trung tâm hỗ trợ như các nhà tạm trú hoặc ngân hàng thực phẩm. Việc thi hành luật pháp sẽ không bị đình chỉ và chúng tôi sẽ đề cao cảnh giác đối với những kẻ lợi dụng sự tàn phá của cơn bảo để tìm cách có những hành động phạm tội.

ICE và CBP cũng nỗ lực đảm bảo sự an toàn và an ninh cho những người chúng tôi đang giam giữ và bảo vệ họ không bị thương tích trong trường hợp xảy ra bão lốc hoặc cơn dông tố có sức tàn phá nặng nề. Vì vậy, tù nhân của ICE tại Trung tâm Tạm giam Port Isabel sẽ được chuyển dời tạm thời đến những trại tạm giam khác nằm ngoài đường di chuyển dự kiến của cơn bão và sự tàn phá của nó. Trong trường hợp chuyển dời, luật sư nhiệm cách của tù nhân sẽ được thông báo, hệ thống Định vị Tù nhân Trực tuyến sẽ được cập nhật và sự chuyển dời này có tính cách tạm thời.

Thông điệp này sẽ có bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hoa, tiếng Hàn và tiếng Việt

Last Modified: Feb 03, 2021