U.S. flag

An official website of the United States government

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

  1. Home
  2. Fact Sheets
  3. Fèy Enfòmasyon CBP One™ - Kreyòl Ayisyen

Fèy Enfòmasyon CBP One™ - Kreyòl Ayisyen

Document Type
Fact Sheets
Document Posting Date

AplikasyonmobilCBP One™gratisla pèmètmounki pa sitwayenyosandokimanapwopriyepouadmisyonki vlevwayajeOzetaziniatravèsètenpòantre nan fwontyèsidwès(POE) yokapabsoumètenfòmasyonatravèyon modilnan aplikasyonan olyepouyovinidirèktemanpoutann. nan yon POE.

 

Tags: 

Download Files

Fèy Enfòmasyon CBP One™ - Kreyòl Ayisyen

  • Last Modified: May 4, 2023