U.S. flag

An official website of the United States government

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

  1. Home
  2. Newsroom
  3. Speeches and Statements
  4. TUYÊN BỐ CỦA DHS VỀ AN TOÀN VÀ THỰC THI LUẬT PHÁP TRONG CƠN BÃO IRMA

TUYÊN BỐ CỦA DHS VỀ AN TOÀN VÀ THỰC THI LUẬT PHÁP TRONG CƠN BÃO IRMA

Release Date

WASHINGTON-Do Bão Irma đang tiến dần đến Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ, Cục Kiểm Soát Di Trú và Hải Quan Hoa Kỳ (ICE) và Cục Hải Quan và Biên Phòng Hoa Kỳ (CBP) dành ưu tiên cao nhất – như với Bão Harvey – nhằm tăng cường các hoạt động duy trì cuộc sống và ổn định cuộc sống, sơ tán an toàn mọi người khỏi khu vực bị ảnh hưởng, việc duy trì trật tự công cộng, công tác phòng chống mất mát tài sản đến mức có thể và khôi phục nhanh chóng khu vực. Bất kỳ ai trên đường đi của cơn bão này nên làm theo hướng dẫn của các viên chức địa phương và chú ý đến bất kỳ cảnh báo nào khi cơn bão nguy hiểm này đến gần.

Các bộ phận thực thi luật pháp của Cục sẽ sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ người nào cần sự trợ giúp. Trong quá trình di tản hay đối phó, chúng tôi cam kết đảm bảo rằng chúng tôi có thể trợ giúp chính quyền địa phương một cách nhanh chóng, an toàn và hiệu quả. DHS sẽ không tiến hành các hoạt động thực thi luật pháp di trú phi hình sự trong khu vực bị ảnh hưởng. Theo yêu cầu của FEMA, chính quyền địa phương và cơ quan nhà nước, cán bộ thực thi luật pháp DHS sẽ có mặt trong khu vực bị ảnh hưởng để tiến hành tìm kiếm và cứu hộ, thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát không lưu và an toàn công cộng. Khi thực hiện việc giải cứu người trong Bão Irma, tình trạng di trú không và sẽ không phải là yếu tố quan trọng. Tuy nhiên, luật pháp sẽ không bị buông lỏng, và chúng tôi sẽ thận trọng với bất kỳ nỗ lực nào của bọn tội phạm nhằm lợi dụng sự gián đoạn do cơn bão gây ra.

ICE và CBP cũng tìm cách đảm bảo sự an toàn và an ninh cho những người đang bị giam giữ và bảo vệ họ khỏi tổn thương thân thể trong cơn bão hoặc cơn bão gây thiệt hại lớn. Như vậy, tù nhân ICE từ Trung Tâm Giam Giữ Krome, Nhà Tù Quận Monroe, Trung Tâm Chuyển Tiếp Broward và Trung Tâm Giam Giữ Glades đang tạm thời được chuyển đến các cơ sở giam giữ khác bên ngoài đường đi dự kiến của cơn bão. Trong trường hợp chuyển tiếp, luật sư của tù nhân có đăng ký được thông báo, hệ thống Định Vị Tù Nhân Trực Tuyến được cập nhật, và việc chuyển tiếp tạm thời theo quy định.

  • Last Modified: February 3, 2021