US flag Official website of the Department of Homeland Security

Lapse in Federal Funding Impact on CBP Website Operations Notice

NOTICE: Due to the lapse in federal funding, this website will not be actively managed. This website was last updated on December 21, 2018 and will not be updated until after funding is enacted. As such, information on this website may not be up to date. Transactions submitted via this website might not be processed and we will not be able to respond to inquiries until after appropriations are enacted.

 

Aviso del impacto de la interrupción de fondos federales en las operaciones del sitio web del Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés)

AVISO:  A causa de la interrupción de fondos federales, este sitio de web no será administrado activamente. La última actualización a este sitio web se realizó el 21 de diciembre de 2018 y no se harán más actualizaciones hasta que el gobierno reanude operaciones; por ende, puede que el sitio web no refleje la información más reciente. Es posible que no podamos procesar transacciones ni responder a
preguntas hasta que se reanuden operaciones.

Deklarasyon DHS konsènan sekirite e anfósman pandan siklón Irma

Release Date: 
September 8, 2017

WASHINGTON –pandan Siklòn Irma ap apwòch Ozetazini ak teritwa li yo, pi gwo priyorite Ameriken Imigrasyon (ICE) ak US Pwoteksyon (CBP) - jan yo te fé avèk Siklòn Harvey – se pou ankouraje aktivite ki pou sove e soutni la vi moun, sekirite avek evakyasyon moun kap kite zòn ki afekte yo, kenbe lòd piblik, anpeche péd pwopriyete pi piti ke posib, avek rekiperasyon nan rejyon yo rapid ke posib. Nenpòt moun ki rete nan rejyon kote tanpèt sa a ap pase a, dwe swiv enstriksyon nan men ofisyèl kote yo rete a, epi koute nenpòt avètisman sou tanpèt danjere sa a kap apwoche nou an.

Depatman lapolis yo pral pare pou ede nenpòt moun ki bezwen asistans. Nan evakyasyon oswa repons, nou pran angajman pou asire ke nou ka ede otorite lokal yo byen vit ke posib, san pwoblem. DHS pap pran tan sa a pou yo arete moun ki pa fé okinn dezód kriminèl nan zòn ki afekte yo. Nan demann FEMA, otorite lokal, otorite leta, ak DHS pèsonèl yo ap nan zòn ki afekte yo pou fè rechèch ak sekou, sikilasyon an lé ak sekirite misyon piblik. Apwes sovtaj moun, nan reveye Siklòn Irma, estati imigrasyon pap yon faktè, sa vle di yo pap arete moun ki pa ilegal. Sepandan, lwa yo pap sispann, epi nou pral vijilan kont nenpòt efò kriminèl kap kreye dezòd akoz de tanpèt la.

ICE ak CBP ap bay sekirite a tout moun ki nan prizon nou yo, pwoteje yo kónt siklón nan, oswa  lót gwo tanpèt destriktif. Konsa, ICE prizonye yo, nan Sant Detansyon tankou Krome, Monroe County Jail, Broward Transitional Center, ak Sant Detansyon Glades yo pral transfere tanporèman nan plizyè lòt enstalasyon detansyon ki pa nan zón siklòn lan. Si nap transfere prizonye, nap avize avoka ki sou dosye prizonye a. Nou mete ajou online Detainer Locator a, transfè sa yo ap selman pou yon ti tan, se yon transfé tanporé.

Last modified: 
September 8, 2017