U.S. flag

An official website of the United States government

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

  1. Home
  2. Newsroom
  3. Speeches and Statements
  4. CBP and ICE Statement Regarding Hurricane Harvey - Tagalog

CBP and ICE Statement Regarding Hurricane Harvey - Tagalog

Release Date

CBP, ICE Salaysay tungkol sa bagyong Harvey

Habang lumalapit ang bagyong Harvey sa Estados Unidos, ang Gobernador ng Texas ay naglabas ng isang estado ng deklarasyon ng kalamidad para sa 30 na mga county sa Texas, at ang Gobernador ng Louisiana ay nag deklara ng estado ng emerhensiya.  Sa kaugnay ng bagyong Harvey, U.S Immigration at Customs Enforcement (ICE) at ang U.S Custom Border Protection’s (CBP) pinakamata-as ng prayoridad ay  para itaguyod ang pagsalba ng buhay at mga aktibidad sa pag panatili ng buhay, ang ligtas na paglisan  ng mga tao na iiwan ang apektadong lugar, ang pag-papanatili ng pampublikong kaayusan, ang pag-iwas sa pagkawala ng ari-arian hangga’t maaari, at ang pabilis na pagbawi ng rehiyon. Sinumang nasa landas ng bagyo na ito ay dapat sundin ang mga tagubilin mula sa kanilang mga lokal na opisyal at sundin ang anumang mga babala habang lumalapit ang bagyo na ito.

Ang mga bahagi ng pagpapatupad ng batas ng kagawaran ay magiging handa upang tulungan ang sinuman na nangangailangan ng tulong.  Sa paglisan o pagtugon, kami ay nakatuon sa pagtiyak na matutulungan namin ang mga lokal na awtoridad nang mabilis, ligtas at mahusay. Ang mga hindi regular na operasyon ng pagpapatupad ng hindi kriminal na imigrasyon ay hindi gagawin sa mga pinaglipatang lugar, o mga sentro para sa tulong gaya ng silongan at bangko ng pagkain. Ang mga batas ay hindi masuspindi, at tayo ay mapagbantay  laban sa anumang pagsisikap ng mga kriminal na pagsamantalahan ang mga pagka gambala dulot ng bagyo.

Ang ICE at CBP ay naghahangad din na magbigay para sa kaligtasan  at seguridad ng mga nasa aming pag-iingat  at upang protektahan sila mula sa pinsala sa katawan sa kaganapan ng isang bagyo o isang pangunahing mapanirang bagyo. Dahil dito, ang mga detenidong ICE mula sa Port ng Isabel Detention Center ay pansamantalang inililipat sa iba't ibang mga pasilidad ng detensyon sa labas ng inaasahang landas at pagkawasak ng bagyo . Sa kaganapan ng mga paglilipat, maabisuhan ang abogado ng rekord ng detainee, ang Online Detainer Locator ay na-update, at ang paglilipat ay pansamantalang likas.

  • Last Modified: February 3, 2021