U.S. flag

An official website of the United States government

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

  1. Home
  2. Newsroom
  3. National Media Release
  4. SALAYASAY NG DHS TUNGKOL SA KALIGTASAN AT PAG-PAPATUPAD SA PANAHON NG BAGYONG IRMA

SALAYASAY NG DHS TUNGKOL SA KALIGTASAN AT PAG-PAPATUPAD SA PANAHON NG BAGYONG IRMA

Release Date

WASHINGTON - Habang lumalapit ang Bagyong Irma sa Estados Unidos at mga teritoryo nito, ang pinakamataas na prayoridad ng immigrasyon ng US at Customs Enforcement (ICE) at US Customs at Border Protection (CBP) - tulad ng mga ito ay sa bagyong Harvey - ay upang itaguyod ang pag-salba ng buhay at pagpapanatili ng buhay ang mga gawain, ang ligtas na paglisan ng mga tao na umaalis sa naapektuhang lugar, pagpapanatili ng pampublikong kaayusan, pag-iwas sa pagkawala ng ari-arian hangga't maaari, at mabilis na pagbawi ng rehiyon. Sinuman sa landas ng bagyo na ito ay dapat sundin ang mga tagubilin mula sa kanilang mga lokal na opisyal at sundin ang anumang mga babala habang papalapit ang mapanganib na bagyo.

Ang mga bahagi ng pagpapatupad ng batas ng Kagawaran ay magiging handa upang tulungan ang sinuman na nangangailangan ng tulong. Sa paglilipatan o pagtugon, kami ay nakatuon sa pagtiyak na matutulungan namin ang mga lokal na awtoridad nang mabilis, ligtas, at mahusay. Ang DHS ay hindi magsasagawa ng hindi pagpapatupad ng mga operasyon sa pagpapatupad ng imigrasyon sa apektadong lugar. Sa kahilingan ng FEMA, mga lokal at awtoridad ng estado, ang mga tauhan ng tagapagpatupad ng batas ng DHS ay nasa apektadong lugar upang magsagawa ng paghahanap at pagliligtas, mga walang kaugnayan ng trapiko sa kalawakan at mga misyon sa kaligtasan ng publiko. Pagdating sa pagliligtas sa mga tao sa kalagayan ng bagyong Irma, ang kalagayan ng imigrasyon ay hindi at hindi magiging isang kadahilanan. Gayunpaman, ang mga batas ay hindi masuspinde, at tayo ay magiging mapagbantay laban sa anumang pagsisikap ng mga kriminal na pagsamantalahan ang mga pagkagambala na dulot ng bagyo.

Hinahanap din ng ICE at CBP ang kaligtasan at seguridad ng mga nasa aming pag-iingat at upang protektahan sila mula sa pinsala sa katawan sa kaganapan ng isang bagyo o isang malaking mapangwasak na bagyo. Dahil dito, ang mga detenidong ICE mula sa Sentro ng piitan sa Krome, Monroe County na bilanggoan, Broward Transisyonal na sentro, at sentro ng piitan sa Glades ay pansamantalang inililipat sa iba't ibang mga pasilidad ng piitan sa labas ng inaasahang landas ng bagyo. Sa kaganapan ng mga paglilipat, aabisuhan ang abugado ng detenido ng rekord, ang Online Detainer Locator ay na-update, at ang paglipat ay pansamantalang likas lamang.

  • Last Modified: February 3, 2021