U.S. flag

An official website of the United States government

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

  1. Home
  2. Fact Sheets
  3. Rafrænt kerfi fyrir heimild til ferdalaga (ESTA) Gagnablað

Rafrænt kerfi fyrir heimild til ferdalaga (ESTA) Gagnablað

  • Last Modified: March 27, 2019